top of page

Terms and Conditions

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται σήμερα μεταξύ της Kernel Consultants Ltd, εταιρείας που κατέχει άδεια σύμφωνα με το Νόμο περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του 2004, όπως τροποποιήθηκε, με έδρα το Παραλίμνι (εφεξής "η Εταιρεία"), αφενός, και του συνδρομητή του οποίου τα στοιχεία εμφανίζονται στις ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εφεξής "Ειδικοί Όροι") στην πρώτη σελίδα της παρούσας Συμφωνίας (εφεξής "Συνδρομητής"), αφετέρου, όπου συμφωνούνται τα εξής:


1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Άλλος πάροχος: νοείται οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εκτός από την Εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
ΓΕΡΗΕΤ: το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Δίκτυο: το δίκτυο της Εταιρείας που χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποδομής ή/και οποιουδήποτε εξοπλισμού, τερματικών σημείων ή/και καλωδίων που μπορεί να εγκατασταθούν μέσα ή έξω από τις εγκαταστάσεις του Συνδρομητή.

Εξοπλισμός: ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στους Ειδικούς Όρους και κάθε πρόσθετος εξοπλισμός που μπορεί να παρέχει η Εταιρεία στον Συνδρομητή για την παροχή των Υπηρεσιών.

Ιδιωτική Χρήση: νοούνται ψυχαγωγικοί, εκπαιδευτικοί, ενημερωτικοί σκοποί και οποιοιδήποτε άλλοι σκοποί προσωπικής φύσης, με τους οποίους απαγορεύεται αυστηρά η χρήση για μεταπώληση ή διάθεση επί πληρωμή έναντι τρίτων.

Νομοθεσία: νοείται κάθε νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας που ισχύει κάθε φορά και περιλαμβάνει κάθε παράγωγο δίκαιο που εκδίδεται δυνάμει αυτού, συμπεριλαμβανομένων Αποφάσεων, Οδηγιών και Διαταγμάτων του ΓΕΡΗΕΤ.

Σημείο εγκατάστασης: νοείται το πρώτο σημείο παροχής της εγκατάστασης του Διαδικτύου στο χώρο ή, όπου εφαρμόζεται το εδάφιο 3.6. της παρούσας Συμφωνίας

Υπηρεσίες: νοούνται οι υπηρεσίες που διατίθενται γενικώς από την Εταιρεία στο αντικείμενο εργασίας της, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (όπως υπηρεσίες VoIP, SIP και Broadband Internet), μεθόδων πληρωμής (στα καταστήματα της Εταιρείας, μέσω τρίτων ή ηλεκτρονικά), εκτύπωση και αποστολή λογαριασμών για τις υπηρεσίες, αναλυτικών λογαριασμών ή δηλώσεων σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών, υπηρεσιών υποστήριξης για οποιαδήποτε υπηρεσία (είτε επί τόπου, μέσω τηλεφώνου ή απομακρυσμένης πρόσβασης) και υπηρεσιών εγκατάστασης και επισκευής των Υπηρεσιών.

υπηρεσίες: η υπηρεσία ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται ειδικά από την Εταιρεία στο Συνδρομητή οι οποίες αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους και τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες που μπορούν να προστεθούν μετά από προφορική ή γραπτή αίτηση του Συνδρομητή στην Εταιρεία.

Εγκαταστάσεις: νοείται το σπίτι, διαμέρισμα, επιχείρηση ή οποιοσδήποτε άλλος τόπος κατοικίας του Συνδρομητή, όπου γίνεται η εγκατάσταση των Υπηρεσιών.


2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Η παρούσα συμφωνία ισχύει για  είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα της υπογραφής της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. Η παρούσα Συμφωνία ανανεώνεται αυτομάτως με τη λήξη της για περαιτέρω περίοδο  είκοσι τεσσάρων (24)  μηνών κάθε φορά, εκτός εάν ένα από τα μέρη ειδοποιήσει εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενο τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης ότι δεν επιθυμεί την ανανέωσή της. Μέρος της Kernel Consultants Ltd


3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1. Κατά τη στιγμή της υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας ή το συντομότερο δυνατόν, ο Συνδρομητής υποχρεούται να παράσχει στην Εταιρεία οποιοδήποτε έγγραφο, εξουσιοδότηση και συγκατάθεση, απαραίτητα προκειμένου να καταστεί δυνατή η νόμιμη σύνδεσή του με το Δίκτυο και την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων τα οποία η Εταιρεία μπορεί ευλόγως να ζητήσει κατά την κρίση της. Επιπλέον, ο Συνδρομητής είναι υποχρεωμένος να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, χρηματικής ή άλλης φύσης, την οποία μπορεί να ζητήσει η Εταιρεία κατά την κρίση της. Καμία εργασία για τη σύνδεση στο Δίκτυο δεν θα ξεκινήσει πριν από την εκπλήρωση όλων των ανωτέρω.

3.2. Η Εταιρεία ενεργεί με διαδικασία που αποσκοπεί στην ενεργοποίηση της Υπηρεσίας εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την παροχή ή εξασφάλιση όλων των απαραίτητων ή/και απαιτούμενων εγγράφων, εγκρίσεων, συγκαταθέσεων και εγγυήσεων. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η Εταιρεία θα ειδοποιήσει τον Συνδρομητή, ώστε να γνωρίζει την πρόοδο της διαδικασίας εγκατάστασης και τα τυχόν προβλήματα. Επιπλέον, σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης, ο Συνδρομητής δικαιούται να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία εγγράφως, εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση.

3.3. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μη συνδέει τον Συνδρομητή με το Δίκτυο ή/και να μην ενεργοποιεί τις Υπηρεσίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση που θεωρεί ότι ο Συνδρομητής δεν είναι αξιόπιστος ή ότι ο Συνδρομητής δεν έχει καταβάλει ποσά οφειλόμενα στην Εταιρεία που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και πληρωτέα,
(β) σε περίπτωση που το Δίκτυο της Εταιρείας δεν είναι διαθέσιμο ή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι και κατάλληλοι πόροι για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του Συνδρομητή,
(γ) σε περίπτωση που, λόγω προβληματικής υποδομής στους χώρους, δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση των Υπηρεσιών ή η διασφάλιση του επιπέδου ποιότητας που απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών ή υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιά ή προβλήματα το Δίκτυο της Εταιρείας ή
(δ) για οποιαδήποτε άλλη εύλογη αιτία. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ενημερώνει πάραυτα τον Συνδρομητή και η παρούσα Συμφωνίας τερματίζεται αυτομάτως, χωρίς να υπάρχει η διεκδίκηση εκ του Συνδρομητή, πέρα από την επιστροφή οποιασδήποτε εγγύησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

3.4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης φορητότητας από οποιονδήποτε Άλλο Πάροχο (εφεξής "ο Πάροχος Υπηρεσιών") στην Εταιρεία: (α) Κατά τη στιγμή της υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας ή το συντομότερο δυνατόν, ο Συνδρομητής πρέπει να παράσχει κάθε έγγραφο ή εξουσιοδότηση που απαιτείται να παρασχεθεί στην Εταιρεία σύμφωνα με την ισχύουσα τότε νομοθεσία, με σκοπό τη διαβίβασή της στον Πάροχο Υπηρεσιών προκειμένου να καταστεί δυνατή η φορητότητα.
(β) Ο Συνδρομητής δε θα τερματίσει τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχει ο Πάροχος Υπηρεσιών προτού ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες Υπηρεσίες της Εταιρείας.
(γ) Όταν η Εταιρεία ενημερωθεί από τον Πάροχο Υπηρεσιών, η Εταιρεία θα ενημερώσει το Συνδρομητή για την ημερομηνία ενεργοποίησης και φορητότητας και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη φορητότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
(δ) Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει κατά τη διαδικασία μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας της φορητότητας, η οποία προκαλείται από πράξη ή παράλειψη του Συνδρομητή ή του Παρόχου Υπηρεσιών. Μέρος της Kernel Consultants Ltd
(ε) Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης φορητότητας από το Συνδρομητή, η Εταιρεία, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχει, δικαιούται να ζητήσει από το Συνδρομητή οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα έξοδα που προκύπτουν κατά την εξέταση της αίτησης.

3.5. Οι Υπηρεσίες θα συνδεθούν και ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο Σημείο Εγκατάστασης. Είναι υποχρέωση του Συνδρομητή να παρέχει τον κατάλληλο χώρο για τη σύνδεση και να διασφαλίσει την ασφάλειά του, καθώς και να προετοιμάσει το σχετικό χώρο και να εγκατασταθεί την απαραίτητη υποδομή.

3.6. Σε περίπτωση παροχής σύνδεσης μέσω ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας, ο Συνδρομητής είναι πλήρως υπεύθυνος για την ηλεκτρική καλωδίωση και την ποιότητά της από τον κύριο πίνακα διανομής έως τις Εγκαταστάσεις και για την καλωδίωση εντός των Εγκαταστάσεων. Εάν ο υπάρχων αγωγός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πρέπει να δοθεί άδεια από το συνδρομητή για διάνοιξη οπών πρόσβασης για το καλώδιο ethernet.

3.7. Οι Υπηρεσίες Πρόσβασης Σταθερού Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου (μέσω μιας ασύρματης ραδιοζεύξης) που γενικά παραδίδεται μέσω του Εξοπλισμού, παραδίδονται και δοκιμάζονται επί του σημείου ethernet PoE. Οποιαδήποτε σύνδεση του Εξοπλισμού με το εσωτερικό δίκτυο των Εγκαταστάσεων είναι ευθύνη του Συνδρομητή.


4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.1. Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του Δικτύου και την ορθή παροχή των Υπηρεσιών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και διοικητικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας του Δικτύου και των υπηρεσιών σε επίπεδο ανάλογο του βαθμού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος εφαρμογής αυτών των συστημάτων ασφαλείας και τις σύγχρονες τεχνικές δυνατότητες. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας δικτύου, η Εταιρεία θα ενημερώσει τον Συνδρομητή για τον εν λόγω κίνδυνο και όλους τους πιθανούς τρόπους για την αποτροπή του, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού κόστους.

4.2. Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιότητας, τις προδιαγραφές ή/και τις λειτουργίες που απαιτούνται βάσει της άδειάς της ή/και των αποφάσεων, οδηγιών και άλλων πράξεων του ΓΕΡΗΕΤ ή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων των σχετικών νόμων ή/και κανονισμών.

4.3. Ο εξοπλισμός προβλέπεται να είναι σε θέση να επιτύχει την ονομαστική ταχύτητα των Υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, ωστόσο η Εταιρεία δεν εγγυάται στο Συνδρομητή την επίτευξη οποιασδήποτε ιδιαίτερης ταχύτητας, καθώς αυτό εξαρτάται συνήθως από τις συνθήκες κατά τη στιγμή της πρόσβασης και ενδεχομένως από τεχνικές παραμέτρους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Εταιρείας.

4.4. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τη γενική λειτουργία των δικτύων και υπηρεσιών Άλλων Παρόχων. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα σε σχέση με την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τη λειτουργία των Υπηρεσιών όταν εξαρτώνται επίσης από τα δίκτυα Άλλων Παρόχων. Συγκεκριμένα, χωρίς περιορισμό, η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την ποιότητα των τηλεφωνικών κλήσεων (εισερχόμενων ή εξερχομένων), στο βαθμό που η κλήση προέρχεται από άλλο δίκτυο ή τερματίζεται σε άλλο δίκτυο. Τα παραπάνω ισχύουν κατ' αναλογία και για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ευρυζωνικής πρόσβασης.

4.5. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο εξοπλισμός του Συνδρομητή δεν λειτουργεί λόγω ασυμβατότητας ή για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί σε αυτό. Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που υπέστη η Εταιρεία σε περίπτωση που ο εξοπλισμός αυτός προκαλεί ζημιά στο Δίκτυο ή τον Εξοπλισμό ή επηρεάζει την παροχή ή/και την ποιότητα των Υπηρεσιών.

4.6. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί και να ελέγχει τον όγκο των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης. Εάν ο συνδρομητής υπερβεί τα Μέρος της Kernel Consultants Ltd τρέχοντα επιτρεπόμενα όρια χρήσης που ισχύουν για τις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης (ή όταν αυτά δεν έχουν διευκρινιστεί στην παρούσα Συμφωνία, εύλογα όρια χρήσης που μπορεί να ορίσει η Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της), η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να διακόψει, να αναστείλει ή/και να μειώσει τις Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης ή να τις αναπροσαρμόσει σε διαφορετική ταχύτητα για όσο διάστημα κρίνει απαραίτητο κατά την απόλυτη κρίση της.

4.7. Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα ευλόγως απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών ή/και δυσλειτουργιών των Υπηρεσιών που προκαλούνται από το Δίκτυο ή τον Εξοπλισμό. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη βλάβη ή/και δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών ή/και δυσλειτουργιών που οφείλονται στα δίκτυα Άλλων Παρόχων ή στον εξοπλισμό του Συνδρομητή ή σε οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις του Συνδρομητή.

4.8. Η Εταιρεία μπορεί προσωρινά ή οριστικά να διακόψει ή να τροποποιήσει τις Υπηρεσίες για λόγους που αποσκοπούν στη διασφάλιση της λειτουργικότητας ή/και της ακεραιότητας ή/και της παροχής υπηρεσιών, την προστασία των δεδομένων που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται στο Δίκτυο και την εμπιστευτικότητα τέτοιων δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικότητας. Η Εταιρεία πρέπει, όπου ευλόγως δυνατόν, να ειδοποιήσει εκ των προτέρων τον Συνδρομητή για τυχόν σχέδια διακοπής ή τροποποίησης των Υπηρεσιών.

4.9. Οι Υπηρεσίες παρέχονται αυστηρά και αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και χρησιμοποιούνται μόνο από το Συνδρομητή ή από πρόσωπα που διαμένουν με τον Συνδρομητή στους χώρους. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση παροχή ή μεταπώληση υπηρεσιών σε τρίτους.

4.10. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αποτυχία ή δυσκολία στη χρήση των Υπηρεσιών που οφείλεται στην ακαταλληλότητα ή ασυμβατότητα του τερματικού ή άλλου εξοπλισμού του Συνδρομητή και δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε αντικατάσταση, συντήρηση ή αναβάθμιση τέτοιου εξοπλισμού.

4.11. Οι υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης παρέχονται γενικά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, χωρίς μια σταθερή ή δημόσια διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet (IP).

4.12. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από τη Νομοθεσία, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή/και χωρίς προβλήματα.

4.13. Η Εταιρεία εξετάζει καταγγελίες ή αιτήσεις που υποβάλλονται εγγράφως από τον Συνδρομητή σε σχέση με την παραγγελία, την εγκατάσταση, την έναρξη ή τον τερματισμό, την τιμολόγηση, την ποιότητα των υπηρεσιών, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή άλλα θέματα που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή τους


5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

5.1. Ο Συνδρομητής εγγυάται την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει στην Εταιρεία ανά πάσα στιγμή και υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρεία οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που παρέχονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αλλαγή.

5.2. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καλή πίστη και εμπορική πρακτική και ηθική συμπεριφορά και απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες με τρόπο που να δημιουργεί προβλήματα ή εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία σε άλλα πρόσωπα ή/και στη χρήση των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου της ποιότητας, από οποιονδήποτε άλλο συνδρομητή.

5.3. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Εταιρείας να εισέλθουν στις Εγκαταστάσεις και να τους επιτρέψει την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών που εγκαθίσταται εκεί, για τη σύνδεση των Υπηρεσιών, την εγκατάσταση του Εξοπλισμού, τη συντήρηση ή επιδιόρθωση του Δικτύου ή Εξοπλισμού ή οποιωνδήποτε άλλων πράξεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να υποδείξει σε αυτά τα εξουσιοδοτημένα άτομα την ακριβή θέση των καλυμμένων τμημάτων Μέρος της Kernel Consultants Ltd οποιασδήποτε άλλης εγκατάστασης (όπως το ρεύμα, το νερό κλπ.) των Εγκαταστάσεων ή του κτιρίου στο οποίο βρίσκονται οι Εγκαταστάσεις, προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά σε αυτές τις εγκαταστάσεις και επακόλουθη απώλεια. Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια αυτών των ατόμων και πρέπει να τους υποδεικνύει τυχόν πιθανούς κινδύνους. Ο Συνδρομητής πρέπει να εξασφαλίσει εγκαίρως οποιαδήποτε συγκατάθεση τρίτου μέρους που απαιτείται για την εν λόγω πρόσβαση ή/και εκτέλεση των προαναφερθέντων έργων ή/και άλλων πράξεων.

5.4. Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος και η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του εσωτερικού δικτύου των Εγκαταστάσεων μετά το Σημείο Εγκατάστασης.

5.5. Ο Συνδρομητής δε δικαιούται να παρέμβει, να επιτρέψει ή να ανεχτεί την παρεμβολή με οποιοδήποτε τρόπο στο Δίκτυο ή τον Εξοπλισμό, εκτός εάν ρητά προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία.

5.6. Ο Συνδρομητής πρέπει να ειδοποιήσει την Εταιρεία για την πρόθεσή του να συνδέσει το Δίκτυο ή τον Εξοπλισμό με εξειδικευμένο εξοπλισμό (π.χ. συναγερμό, φαξ, POS, κ.λπ.).

5.7. Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης του Συνδρομητή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, η Εταιρεία, με την επιφύλαξη του δικαιώματος να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία ή του δικαιώματός της να ζητήσει αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλα νόμιμα δικαιώματα μπορεί να έχει, μπορεί να αναστείλει ή προσωρινά να αποσυνδέσει τις Υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση και ο Συνδρομητής θα υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα αποσύνδεσης, επανενεργοποίησης, επανασύνδεσης ή/και οποιουδήποτε άλλου κόστους βάσει του επίσημου τιμοκαταλόγου της Εταιρείας σε ισχύ κάθε στιγμή, ανάλογα με τις περιστάσεις.

5.8. Ο Συνδρομητής θα ενημερώνεται τακτικά για τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για την Παροχή Υπηρεσιών και για τα τέλη και τις χρεώσεις που ισχύουν κάθε στιγμή από την ιστοσελίδα www.cosmoswireless.net ή από τα σημεία πώλησης της Εταιρείας.

5.9. Το όνομα χρήστη και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης (εφεξής "ο Κωδικός Πρόσβασης") εκδίδονται αυστηρά για προσωπική χρήση. Ο Συνδρομητής πρέπει να ενεργεί προσεκτικά και να λαμβάνει όλα τα διαθέσιμα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της συχνής αλλαγής του Κωδικού Πρόσβασης, ώστε να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Σε περίπτωση απώλειας του Κωδικού Πρόσβασης ή της χρήσης του από τρίτο, χωρίς τη συναίνεση του Συνδρομητή, ο Συνδρομητής πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία γραπτώς. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση ασφαλείας ή παραβίαση ή απώλεια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απορρέει από την εσφαλμένη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Συνδρομητή.

5.10. Ο Συνδρομητής δηλώνει υπεύθυνα ότι σε περίπτωση που λάβει λεπτομερή χρέωση για τις τηλεφωνικές Υπηρεσίες, θα ενημερώσει όλα τα πρόσωπα που διαμένουν στους χώρους και τα οποία χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τυχόν ζημιές που μπορεί να υποστεί εξαιτίας της παράλειψής του να το πράξει.

5.11. Ο Συνδρομητής θα ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία σε περίπτωση που παύσει να έχει στην κατοχή του τις Εγκαταστάσεις και η παρούσα Συμφωνία θα τερματιστεί αυτομάτως, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρείας να ζητήσει αποζημίωση για πρόωρη λήξη ή/και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας ή/και της Νομοθεσίας.

5.12. Ο Συνδρομητής ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία μόλις πληροφορηθεί οποιαδήποτε διακοπή, βλάβη ή δυσλειτουργία των Υπηρεσιών.


6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

6.1. Η Εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης του Εξοπλισμού, πράγμα που ισχύει και μετά την εγκατάστασή του, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά ρητώς στους Ειδικούς Όρους ή σε άλλη συμφωνία προμήθειας Μέρος της Kernel Consultants Ltd του Εξοπλισμού ότι η ιδιοκτησία του Εξοπλισμού μεταβιβάζεται στον Συνδρομητή. Κατά τη στιγμή της υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας ή σε μεταγενέστερο στάδιο, η Εταιρεία θα παραδώσει στο Συνδρομητή τον Εξοπλισμό και για τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας η Εταιρεία θα δώσει το δικαίωμα στο Συνδρομητή να χρησιμοποιεί τον Εξοπλισμό. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να παρέχει στην Εταιρεία πρόσβαση στον Εξοπλισμό για οποιοδήποτε σκοπό που σχετίζεται με την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας.

6.2. Ο Συνδρομητής ευθύνεται για τυχόν ζημιά, καταστροφή ή απώλεια του Εξοπλισμού, ακόμη και αν οφείλεται σε αιτίες εκτός ελέγχου του Συνδρομητή. Εφόσον ο Συνδρομητής δεν ευθύνεται για φυσιολογική φθορά ή ελαττωματικό εξοπλισμό ή για ζημιά, καταστροφή ή απώλεια που οφείλεται σε οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη της Εταιρείας ή των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων της.

6.3. Εάν η Εταιρεία διαπιστώσει ότι ο Εξοπλισμός είναι ελαττωματικός, ο Συνδρομητής δικαιούται να επιστρέψει τον ελαττωματικό Εξοπλισμό στην Εταιρεία και η Εταιρεία θα παραδώσει στον Συνδρομητή άλλο ισοδύναμο Εξοπλισμό. Διευκρινίζεται ότι ο Συνδρομητής δε δικαιούται οποιεσδήποτε μειώσεις στα συμφωνηθέντα τέλη ή χρεώσεις για την αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών εξαιτίας του ελαττωματικού Εξοπλισμού.

6.4. Κατά την περίοδο ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, ο Συνδρομητής υποχρεούται:
(α) Να χρησιμοποιεί τον Εξοπλισμό μόνο στο Σημείο Εγκατάστασης εντός των Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης.
(β) Να μην παρεμβαίνει στον Εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης με μη εγκεκριμένο εξοπλισμό από την Εταιρεία, επισκευές, τροποποιήσεις ή προσθήκες σε αυτόν, καθώς και να μην επιτρέπει ή να ανέχεται οποιαδήποτε τέτοια παρέμβαση από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που δεν είναι υπάλληλος της Εταιρείας ή τεχνικός εξουσιοδοτημένος από την Εταιρεία.
(γ) Να διατηρεί τον Εξοπλισμό σε κατάλληλο μέρος στο Σημείο Εγκατάστασης.
(δ) Να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία σε περίπτωση βλάβης, καταστροφής ή απώλειας Εξοπλισμού.

6.5. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, η Εταιρεία υποχρεούται:
(α) Για την επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Εξοπλισμού.
(β) Για την επισκευή του Εξοπλισμού ή την αντικατάστασή του, κατά την κρίση της, χωρίς χρέωση του Συνδρομητή, όταν ο Εξοπλισμός ζημιωθεί, καταστραφεί ή χαθεί εξαιτίας φυσιολογικής φθοράς ή λόγω ελαττωματικότητάς του ή λόγω οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης της Εταιρείας ή των υπαλλήλων ή εκπροσώπων της. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Εταιρεία θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τον Εξοπλισμό και θα χρεώσει το Συνδρομητή. Κατά την επισκευή του Εξοπλισμού, ο Συνδρομητής δε δικαιούται οποιαδήποτε μείωση των συμφωνηθέντων τελών ή χρεώσεων.

6.6. Σε περίπτωση λήξης ή προγενέστερου τερματισμού της Συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο, ο Συνδρομητής θα επιστρέψει αμέσως τον Εξοπλισμό στην Εταιρεία στην καλή κατάσταση στην οποία τον είχε λάβει, πέρα από τη φυσιολογική φθορά ή ζημιά για την οποία δεν είναι υπεύθυνος όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Σε περίπτωση μη επιστροφής του Εξοπλισμού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, ο Συνδρομητής θα καταβάλει στην Εταιρεία ποσό ίσο με την τιμή αγοράς ισοδύναμου νέου εξοπλισμού σύμφωνα με τον κατάλογο των τιμών που ισχύει ανά πάσα στιγμή.

6.7. Εάν ο εξοπλισμός διαθέτει ασύρματη πρόσβαση, ο Συνδρομητής πρέπει να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα για να περιορίσει την πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
7. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

7.1. Ο Συνδρομητής δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για τα τέλη και τις λοιπές χρεώσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που ισχύουν κατά την υπογραφή του παρόντος και πως συμφωνεί ότι η Εταιρεία Μέρος της Kernel Consultants Ltd έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα εν λόγω τέλη και χρεώσεις κατά την περίοδο της παρούσας Συμφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας.

7.2. Τα τέλη και οι χρεώσεις που ισχύουν ανά πάσα στιγμή δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmoswireless.net. Ο Συνδρομητής μπορεί επίσης να λάβει πληροφορίες σχετικά με τέτοια τέλη και χρεώσεις από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, καλώντας τον αριθμό 77787800 και από τα τοπικά παραρτήματα της Εταιρείας.

7.3. Η Εταιρεία θα εκδίδει απόδειξη ή/και τιμολόγιο στο Συνδρομητή σε μηνιαία βάση, με την οποία θα χρεώνει εκ των προτέρων τη μηνιαία συνδρομή για τον επόμενο μήνα, καθώς και τυχόν τέλη για τις Υπηρεσίες, την εγκατάσταση, τις επισκευές και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας από τον προηγούμενο μήνα. Η Εταιρεία θα εκδίδει την πρώτη απόδειξη εντός του μήνα που έπεται της ημερομηνίας ενεργοποίησης των Υπηρεσιών και θα χρεώσει, μαζί με τη συνδρομή για τον επόμενο μήνα, τη συνδρομή για τυχόν προηγούμενους μήνες αναλογικά εάν είναι απαραίτητο με βάση τον αριθμό των ημερών από την ημερομηνία της εγκατάστασης των Υπηρεσιών.

7.4. Σε περίπτωση παράλειψης από την Εταιρεία να εκδώσει οποιαδήποτε απόδειξη ή άλλη χρέωση εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παρούσα Συμφωνία, η απόδειξη αυτή θα εκδοθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν η Εταιρεία αντιληφθεί την παράλειψή της να την εκδώσει.

7.5. Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την εκκαθάριση αποδείξεων ή/και τιμολογίων για τις Υπηρεσίες, ακόμη και αν οι Υπηρεσίες δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν από τρίτους.

7.6. Όλες οι αποδείξεις ή/και τα τιμολόγια θα καταβληθούν μέχρι την ημερομηνία πληρωμής που καθορίζεται σε αυτές. Η άρνηση ή η μη καταβολή οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία δίνει στην Εταιρεία το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά τις Υπηρεσίες ή να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 13.4., κατά την κρίση της Εταιρείας και με την επιφύλαξη οποιονδήποτε άλλων νόμιμων δικαιωμάτων που μπορεί να έχει. Επιπλέον, συμφωνείται ότι η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει τόκους σε οποιοδήποτε ληξιπρόθεσμο ποσό με επιτόκιο ίσο με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον τόκου 5% ή 9%, όποιο είναι υψηλότερο, από την ημερομηνία που καθίσταται πληρωτέο οποιοδήποτε ποσό μέχρι την τελική πληρωμή.

7.7. Σε περίπτωση αναστολής της παροχής των Υπηρεσιών, όπως αναφέρεται παραπάνω ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία, ο Συνδρομητής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει όλα τα οφειλόμενα ποσά με τόκο συν τυχόν τέλη επανενεργοποίησης και να παράσχει οποιαδήποτε χρηματική ή άλλη εγγύηση που μπορεί να απαιτείται από την Εταιρεία κατά την κρίση της προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου η παροχή των Υπηρεσιών. Ο Συνδρομητής δε θα δικαιούται οποιαδήποτε μείωση των χρεώσεων για Υπηρεσίες εξαιτίας της αναστολής τους.

7.8. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ή/και να προσαρμόζει τα τέλη και τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες της όποτε το επιθυμεί, ανεξάρτητα από το αν για κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία υπήρξε χρέωση ή όχι κατά τη στιγμή της σύναψης της παρούσας Συμφωνίας. Η Εταιρεία θα ειδοποιήσει τον Συνδρομητή για οποιαδήποτε τέτοια προσαρμογή και για το δικαίωμά του να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία σε περίπτωση αύξησης των τελών ή επιβαρύνσεων που τον επηρεάζουν. Η ειδοποίηση θα δοθεί είτε με δημοσίευση στον Τύπο είτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία και, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη, τα τροποποιημένα τέλη ή/και χρεώσεις τίθενται σε ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά από αυτήν την ειδοποίηση.

7.9. Ο Συνδρομητής μπορεί να αμφισβητήσει γραπτώς οποιαδήποτε απόδειξη ή/και τιμολόγιο ή/και οποιοδήποτε μέρος αυτού εντός ενενήντα (90) ημερών από την έκδοσή του. Εάν η εν λόγω προθεσμία λήξει χωρίς ο Συνδρομητής να αμφισβητήσει γραπτώς η απόδειξη ή/και το τιμολόγιο, η απόδειξη ή/και το τιμολόγιο θεωρούνται ακριβή και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από το Μέρος της Kernel Consultants Ltd Συνδρομητή. Η αμφισβήτηση της απόδειξης ή/και του τιμολογίου ή μέρους αυτού δεν αναστέλλει την υποχρέωση του Συνδρομητή να το καταβάλει. Ένα πιστωτικό σημείωμα θα εκδοθεί από την Εταιρεία, σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στη χρέωση του Συνδρομητή. Αν η αμφισβήτηση δε γίνει δεκτή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει το Συνδρομητή με τα έξοδα της διερεύνησης.

7.10. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ορίσει ένα όριο πίστωσης για το Συνδρομητή σε σχέση με την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων ή για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που υπόκειται σε τέτοιο όριο, κατά την απόλυτη κρίση της. Όταν επιτευχθεί αυτό το όριο, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να εκδώσει σχετική απόδειξη ή/και να αναστείλει προσωρινά την παροχή των σχετικών Υπηρεσιών μέχρις ότου εκκαθαριστεί η απόδειξη.

7.11. Κάθε εγγύηση που εισπράττεται από την Εταιρεία κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής της Συμφωνίας ή κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας επιστρέφεται στον Συνδρομητή χωρίς τόκο κατά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας, εφόσον ο Συνδρομητής έχει καταβάλει όλα τα οφειλόμενα ποσά, έχει επιστρέψει τον Εξοπλισμό στην Εταιρεία και έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα δικαιούται να αφαιρέσει από το ποσό της εγγύησης οποιαδήποτε ποσά οφειλόμενα από το Συνδρομητή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια ή/και ζημία στον Εξοπλισμό και οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση οφείλεται λόγω παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας.


8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8.1. Η Εταιρεία θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται από τη Νομοθεσία για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε επικοινωνίας που γίνεται μέσω του Δικτύου και των Υπηρεσιών καθώς και των σχετικών δεδομένων κίνησης. Η Εταιρεία δεν θα επέμβει ή/και δεν θα επιτρέψει την παρέμβαση στις επικοινωνίες του Συνδρομητή και τα σχετικά δεδομένα κίνησης χωρίς τη συγκατάθεση του Συνδρομητή και άλλων σχετικών χρηστών εκτός από τις περιστάσεις που προβλέπονται από τη Νομοθεσία και με άδεια ή/και εντολή Δικαστηρίου, όπου αυτό απαιτείται. Υπό την προϋπόθεση ότι η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει οποιαδήποτε νόμιμη καταγραφή οποιωνδήποτε συνομιλιών και σχετικών δεδομένων κίνησης που επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της νόμιμης επιχειρηματικής πρακτικής της Εταιρείας.

8.2. Ο Συνδρομητής δηλώνει ότι γνωρίζει ότι η Εταιρεία διατηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι συναινεί ρητά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν τον ίδιο για σκοπούς σχετικούς με την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας και την παροχή των Υπηρεσιών ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό σύμφωνα με το Νόμο 2001 περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία Προσώπων).

8.3. Ο Συνδρομητής συναινεί ρητά ότι τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον Συνδρομητή, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δεδομένων κίνησης, των δεδομένων χρέωσης και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών και συλλέγονται ή κατέχονται από την Εταιρεία, διατηρούνται και χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για την ομαλή της λειτουργία καθώς και για την άσκηση των δραστηριοτήτων και καθηκόντων της ως φορέα παροχής ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας κάθε στιγμή και των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας.

8.4. Ο Συνδρομητής συναινεί ρητά ότι, κατά τη διασύνδεση του Δικτύου με τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα άλλων παρόχων για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον Συνδρομητή θα διαβιβάζονται στους εν λόγω Προμηθευτές αποκλειστικά για την κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ακόμη και εάν έχει ζητηθεί η απόκρυψη τέτοιων προσωπικών δεδομένων.

8.5. Ο Συνδρομητής θα λαμβάνει τακτικά έναν μη αναλυτικό λογαριασμό τηλεφωνικών κλήσεων. Ο Συνδρομητής δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει γραπτώς την παροχή αναλυτικού λογαριασμού και η Εταιρεία θα αποστείλει ένα τέτοιο λογαριασμό, υπό τον όρο ότι σε περίπτωση που οι Μέρος της Kernel Consultants Ltd Υπηρεσίες χρησιμοποιούνται και από άλλους χρήστες, ο Συνδρομητής θα υποβάλει γραπτή δήλωση ότι οι εν λόγω χρήστες ενημερώθηκαν ότι ο Συνδρομητής θα λάβει αναλυτικό λογαριασμό τηλεφωνικών κλήσεων. Ο αναλυτικός λογαριασμός δεν θα αποκαλύψει τα τελευταία τρία (3) ψηφία του καλούμενου αριθμού, εκτός εάν ο Συνδρομητής ζητήσει εγγράφως την αποκάλυψή των και παρέχει στην Εταιρεία όλες τις συγκαταθέσεις ή άλλα έγγραφα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό από τη Νομοθεσία. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις οδηγίες σχετικά με τον τύπο λογαριασμού που θα αποσταλεί από την Εταιρεία στο Συνδρομητή θα πρέπει επίσης να δοθούν εγγράφως.

8.6. Η Εταιρεία θα διατηρεί τηλεφωνικούς καταλόγους των συνδρομητών της και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτούς τους καταλόγους μπορούν να ανακοινώνονται μέσω υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου ή να πωλούνται απευθείας ή να διατίθενται έμμεσα στο κοινό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της Νομοθεσίας. Ο Συνδρομητής μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να επιλέξει να συμπεριληφθεί σε αυτούς τους καταλόγους και η Εταιρεία θα καταχωρίσει τον Συνδρομητή χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία που καταγράφονται στους Ειδικούς Όρους.

8.7. Εάν ο Συνδρομητής δώσει τη συγκατάθεσή του στους Ειδικούς Όρους για να λάβει πληροφοριακό υλικό, η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα για να του διαβιβάσει ενημερωτικό υλικό σχετικά με την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της ή την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Σε αυτή την περίπτωση ο Συνδρομητής δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του σε σχέση με την επεξεργασία οποιωνδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών που κατέχει η Εταιρεία σχετικά με τον ίδιο, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να εξυπηρετήσουν την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία τους δεν απαγορεύεται από τη Νομοθεσία.

8.8. Ο Συνδρομητής συμφωνεί και ρητά επιτρέπει στην Εταιρεία να συμπεριλάβει τον Συνδρομητή, κατά την απόλυτη κρίση της, στη βάση δεδομένων οποιασδήποτε εταιρείας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή εταιρείας με παρόμοιους στόχους, εάν ο Συνδρομητής δεν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία βάσει της παρούσας Συμφωνίας.


9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

9.1. Οτιδήποτε έχει εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθεί από την Εταιρεία στο Δίκτυό της και το οποίο αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή είναι εμπορικό σήμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση του Συνδρομητή στο πλαίσιο τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.

9.2. Οτιδήποτε υπόκειται σε δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 9.1., είναι και εξακολουθεί να είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και των συνεργατών ή/και τρίτων που έχουν εξουσιοδοτήσει τη χρήση του από την Εταιρεία και δεν μπορεί να αναπαράγεται, να αποσυμπιέζεται, να αντιγράφεται, να επανεκδίδεται, να τροποποιείται, να ανακοινώνεται, να μεταδίδεται, να μεταφράζεται, να προσαρμόζεται, να τροποποιείται ή να αλλοιώνεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο ή/και με οποιονδήποτε τρόπο από τον Συνδρομητή, εκτός με παραλαβή της προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας, ειδικά εκδομένη για τέτοιο σκοπό. Εάν η Εταιρεία παρέχει στο Συνδρομητή οποιοδήποτε λογισμικό, ο Συνδρομητής θα έχει μη αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει για το σκοπό και για τη διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών και έχει την υποχρέωση να ενεργεί πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας και της σχετικής Νομοθεσίας


10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

10.1. Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση στην τήρηση των όρων της παρούσας Συμφωνίας ή οποιασδήποτε από αυτές, όταν αυτό οφείλεται σε αιτίες πέρα από τον έλεγχό της, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της ανωτέρας βίας, καιρικών συνθηκών, πολέμου, απεργίας, ατυχήματα, τρομοκρατικές πράξεις, δολιοφθορά, κυβερνητικές απαγορεύσεις, ενέργειες οποιασδήποτε Κυπριακής, Ευρωπαϊκής ή άλλης Αρχής, εμπάργκο, αλλαγή, διακοπή ή Μέρος της Kernel Consultants Ltd βλάβη στο δημόσιο σταθερό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις και γενικά αιτίες για τις οποίες η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη.


11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

11.1. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει μονομερώς την παρούσα Συμφωνία με προειδοποίηση τουλάχιστον ενός (1) μηνός στον Συνδρομητή. Με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει μονομερώς την παρούσα Συμφωνία με άμεση ισχύ όταν αυτό είναι απαραίτητο για λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία κατά καιρούς ή/και με παράγωγο δίκαιο ή/και αποφάσεις, οδηγίες και άλλες πράξεις του ΓΕΡΗΕΤ ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής.

11.2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 11.1 ανωτέρω σχετικά με την άμεση ισχύ, η Εταιρεία ειδοποιεί τον Συνδρομητή σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση είτε με δημοσίευση στον Τύπο είτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας είτε με επιστολή ή άλλη γραπτή ειδοποίηση ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επιτρέπεται από το Νόμο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία εφαρμογής οποιασδήποτε προτεινόμενης τροποποίησης. Επιπλέον, η Εταιρεία ενημερώνει τον Συνδρομητή για το δικαίωμά του να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία χωρίς ποινή αν δεν αποδεχθεί την τροποποίηση.


12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

12.1. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί ούτε υπονοεί ότι έχει προβεί σε τυχόν παραστάσεις και δεν έχει δώσει καμία εγγύηση ποιότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή άλλως σε σχέση με τις Υπηρεσίες ή σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία εκτός από το βαθμό που προβλέπεται ρητώς στην παρούσα συμφωνία.

12.2. Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές, απώλεια κερδών ή για οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση ζημία που μπορεί να υποστεί ο Συνδρομητής ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ως αποτέλεσμα ή/και σε σχέση με τη λήξη ή αναστολή των Υπηρεσιών ή δυσλειτουργία των Υπηρεσιών ή του Εξοπλισμού.

12.3. Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές, απώλεια κερδών ή για οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση ζημία που μπορεί να υποστεί ο Συνδρομητής ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ως αποτέλεσμα ή/και σε σχέση με την αμελή ή λανθασμένη εκτέλεση ή παράλειψη εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας ή οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη της Εταιρείας ή των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων της που συνιστά παραβίαση της Συμφωνίας ή/και αδικοπραξία ή/και παράβαση της Νομοθεσίας.

12.4. Με την επιφύλαξη της γενικότητας των παραγράφων 12.2 και 12.3 ανωτέρω, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για:
(α) την ασφάλεια, την αυθεντικότητα, την ακρίβεια ή την εμπιστευτικότητα και την καταλληλότητα των δεδομένων που λαμβάνονται, αποστέλλονται ή αποθηκεύονται από το Συνδρομητή από το Διαδίκτυο μέσω των Υπηρεσιών ή/και του Δικτύου,
(β) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση υλική ή ηθική βλάβη που ενδέχεται να υποστεί ο Συνδρομητής ή οποιοσδήποτε τρίτος λόγω πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω των Υπηρεσιών ή/και του Δικτύου,
(γ) τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ του Συνδρομητή και άλλων συνδρομητών ή τρίτων και οι οποίες οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα ή πληροφορίες που κυκλοφορούν μέσω του Δικτύου ή του Διαδικτύου,
(δ) οποιαδήποτε διαφήμιση, προϊόντα, υπηρεσίες, προγράμματα ή άλλο υλικό ή πληροφορίες ή γενικά οτιδήποτε διατίθεται ή λαμβάνεται μέσω των Υπηρεσιών,
(ε) πιθανή χρήση των Υπηρεσιών από το Συνδρομητή με τρόπο που είναι προσβλητικός, καταχρηστικός, ανέντιμος, άσεμνος, παρενοχλητικός ή κατά τρόπο αντίθετο προς την ηθική ή / και τη Νομοθεσία ή Μέρος της Kernel Consultants Ltd
(στ) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση υλική ή ηθική βλάβη που μπορεί να υποστεί ο Συνδρομητής εξαιτίας της απώλειας δεδομένων που αποθηκεύονται στους πομπούς, στους διακομιστές ή στους υπολογιστές της Εταιρείας.


13. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13.1. Η παρούσα Συμφωνία τερματίζεται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση που η Εταιρεία τερματίσει για οποιονδήποτε λόγο την παροχή των Υπηρεσιών ή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας, χωρίς ο Συνδρομητής να έχει οποιαδήποτε αξίωση, πέρα από αυτές που αφορούν την επιστροφή οποιασδήποτε εγγύησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

13.2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2.1 της παρούσας Συμφωνίας και χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμα τερματισμού που ορίζεται στο εν λόγω εδάφιο, κάθε συμβαλλόμενο Μέρος δικαιούται να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών προς το άλλο Μέρος.

13.3. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας, το αθώο μέρος θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία γνωστοποιώντας εγγράφως το ένοχο μέρος, ορίζοντας προθεσμία είκοσι (20) ημερών για συμμόρφωση. Ο ένοχος πρέπει να παύσει την παραβίαση, να διορθώσει τις συνέπειες των πράξεών του και να συμμορφωθεί αμέσως με τις υποχρεώσεις του μέσα στην καθορισμένη προθεσμία και να ενημερώσει εγγράφως τον αθώο. Εάν το ένοχο μέρος δεν εκτελέσει όλες τις ενέργειες που αναφέρονται παραπάνω, η παρούσα Συμφωνία θα τερματιστεί αυτομάτως μετά τη λήξη της προθεσμίας χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ειδοποίηση. Σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας, για την οποία έχει ήδη δοθεί προειδοποίηση από τον ίδιο συμβαλλόμενο, το αθώο μέρος μπορεί να δώσει στο ένοχο μέρος γραπτή ειδοποίηση τερματισμού με άμεση ισχύ.

13.4. Σε περίπτωση άρνησης, παράλειψης ή καθυστέρησης της πληρωμής οποιουδήποτε ποσού οφειλόμενου από το Συνδρομητή για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται πληρωτέο, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνίας χωρίς προειδοποίηση και τις διατάξεις της παραγράφου 13.3 δεν ισχύουν στην περίπτωση αυτή.

13.5. Σε περίπτωση λήξης ή προηγούμενου τερματισμού της παρούσας Συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει το τέλος αποσύνδεσης βάσει του ισχύοντος τότε τιμοκαταλόγου της Εταιρείας.

13.6. Η Εταιρεία δύναται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αναστείλει (απενεργοποιήσει) ή να αποσυνδέσει προσωρινά τις Υπηρεσίες που παρέχονται στο Συνδρομητή σε περίπτωση παραβίασης από αυτόν οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας, με την επιφύλαξη του δικαιώματός της να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία ή/και να ζητήσει αποζημίωση και με την επιφύλαξη τυχόν άλλων νομικών δικαιωμάτων που μπορεί να έχει. Σε περίπτωση αναστολής ή προσωρινής αποσύνδεσης των Υπηρεσιών, για την επανενεργοποίηση ή επανασύνδεσή τους, ο Συνδρομητής θα υποχρεωθεί να καταβάλει το τέλος επανενεργοποίησης ή επανασύνδεσης βάσει του ισχύοντος τότε τιμοκαταλόγου της Εταιρείας.


14. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

14.1. Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις της βάση αυτής της Συμφωνίας σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

14.2. Ο Συνδρομητής δεν δικαιούται να αναθέσει κανένα από τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας.


15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Μέρος της Kernel Consultants Ltd

15.1. Τα μέρη είναι υποχρεωμένα να ασκούν, με καλή πίστη, κάθε δυνατή προσπάθεια επίλυσης οποιωνδήποτε πιθανών διαφορών σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία.

15.2. Εάν η επίλυση της διαφοράς δεν επιτευχθεί, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να παραπέμψει τη διαφορά στον Επίτροπο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Κανονισμών για να επιλύσει τη διαφορά σύμφωνα με το Νόμο Νο.112(Ι)/2004, όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε στιγμή ή/και προσφεύγουν σε αρμόδιο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

15.3. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων επίλυσης διαφορών του Επιτρόπου για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και τις Ταχυδρομικούς Κανονισμούς, τα μέρη υποβάλλουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων για την επίλυση τυχόν διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν.

15.4. Οι όροι της παρούσας συμφωνίας διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο.


16. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

16.1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την παρούσα Συμφωνία, κάθε ειδοποίηση από την Εταιρεία προς τον Συνδρομητή θα αποστέλλεται στο Συνδρομητή ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ. Η ειδοποίηση θα αποστέλλεται στην τελευταία γνωστή διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό φαξ που ο Συνδρομητής έχει δώσει ή ειδοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία.

16.2. Υπό την προϋπόθεση ότι, ανεξάρτητα από τις παραπάνω μεθόδους κοινοποίησης, η Εταιρεία μπορεί επίσης να ειδοποιήσει τον Συνδρομητή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης ειδοποίησης στον ιστότοπό της, της δημοσίευσης ανακοίνωσης στον Τύπο ή μέσω διαφημίσεων μέσων ενημέρωσης, εφόσον η μέθοδος δεν απαγορεύεται από τη Νομοθεσία.

16.3. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία, κάθε ειδοποίηση του Συνδρομητή προς την Εταιρεία θα δίνεται γραπτώς και θα φέρει την υπογραφή του και θα αποστέλλεται στην Εταιρεία ταχυδρομικώς ή με φαξ.

16.4. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στις ειδοποιήσεις που δίνει στον Συνδρομητή σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.


17. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας θεωρηθεί άκυρη ή παράνομη, το υπόλοιπο της Συμφωνίας θα παραμείνει σε ισχύ και τα μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να αντικαταστήσουν την εν λόγω διάταξη με μια νέα έγκυρη διάταξη παρόμοιου περιεχομένου στο μέτρο του δυνατού, ώστε η αρχική έννοια του όρου που αντικαθίσταται να παραμείνει όσο το δυνατόν πλησιέστερη στην αρχική πρόθεση των μερών.

17.2. Σε περίπτωση αδυναμίας εκ μέρους οποιουδήποτε από τα μέρη να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του ή ένδικα μέσα που προκύπτουν από οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας, είτε κατ' επιλογή είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ο ενδιαφερόμενος διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει οποιαδήποτε τέτοια δικαιώματα ή ένδικα μέσα σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο. Επίσης, οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης τέτοιων δικαιωμάτων ή ένδικων μέσων σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση, είτε από επιλογή είτε
για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν σημαίνει ότι το ενδιαφερόμενο μέρος θα ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο στο μέλλον και δεν παραιτείται σε καμία περίπτωση από το εν λόγω δικαίωμα ή ένδικο μέσο.

17.3. Οι ανα
φορές στη λέξη "πρόσωπο" στην παρούσα Συμφωνία αναφέρονται τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα.

 
18.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
18.1. Οι ειδικές προσφορές ισχύουν μόνο για περιορισμένα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στη διαφήμιση. 
18.2. Η προσφορά για δωρεάν εγκατάσταση ισχύει για παλαιούς και νέους συνδρομητές, με την δέσμευση παραμονής 24 μηνών συνεχόμενης χρήσης από την ημέρα της σύνδεσης. 
18.3. Σε περίπτωση τερματισμού ή μεταφοράς (σε περίπτωση μεταφοράς, ισχύει χρέωση μεταφοράς) της σύνδεσης σε άλλο συνδρομητή πριν την λήξη της προαναφερθείσας περιόδου σύμβασης (24 μηνών), ο συνδρομητής θα υποχρεούται να καταβάλει στην Cosmos Wireless το τέλος αποσύνδεσης βάσει του ισχύοντος τότε τιμοκαταλόγου της Εταιρείας, που αφορά για οικιακές* και για εταιρικές** εγκαταστάσεις. 
18.4. Μετά τη λήξη του 24 μηνών συμβολαίου, η παρούσα συμφωνία τερματίζεται και ο συνδρομητής δύναται να παραμείνει στην εταιρεία χωρίς καμία δέσμευση. 
18.5. Η Cosmos Wireless διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα συμφωνία. 
18.6. Η προσφερόμενη υπηρεσία αποτελεί βάσει των παρόντων Ειδικών Όρων Παροχής Υπηρεσιών και των συννημέννων Γενικών Όρων Και ΠροΫποθέσεων Παροχής Υπηρεσιών. 
 
*Τέλος εγκατάστασης για οικιακή χρήση € 145,00
*Τέλος εγκατάστασης για εταιρική χρήση € 175,00
bottom of page